การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และเครือข่าย ในการนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานและลูกจ้าง เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อม กำลังพลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงของเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 400 คน