เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามโครงการรณรงต์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (เทศบาลร่วมใจพิชิตอุบัติเหตุ)

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ได้มีกิจกรรมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามโครงการรณรงต์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (เทศบาลร่วมใจพิชิตอุบัติเหตุ) โดย นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มงานความมั่นคง อำเภอเชียงของ เป็นประธานในการเปิด นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ทุกส่วนราชการเข้าร่วมในครั้งนี้