กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลกระทบต่อสุขภาพจากเหล้า บุหรี่ และทักษะการปฏิเสธหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 -15.30 น. ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลกระทบต่อสุขภาพจากเหล้า บุหรี่ และทักษะการปฏิเสธหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อม ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานเทศบาล คณะครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ และโรงเรียนลูกรักเชียงของ เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และศูนย์เพื่อน้องหญิง มาอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่,สุราและได้รับรู้สถานการณ์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตน ให้ห่างไกลจากเหล้าและบุหรี่ได้ พร้อมกันนี้ ได้มีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระลง