กิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 99 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี , นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลฯ ,นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 99 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำสม(ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)