กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ