กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนตามปกติ โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการฝึกอาชีพ โดยคุณครูอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ในการนี้ จะเปิดเรียนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นี้