คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563
คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับการสนับสนุนจากร้านสมาพันธุ์ การค้า ขอขอบพระคุณที่ได้สนับสนุนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้