จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ลานตากวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2563