ซักซ้อมการติดตั้งแอพพลิเคชั่น AOT ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค.ทต.วชข โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานการประชุม และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตฯ ประชุม เพื่อซักซ้อมการติดตั้งแอพพลิเคชั่น AOT ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และถือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย