ดำเนินการติดตั้งพร้อมกับทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายจตุรภัทร เทพมูล เลขานุการนายก และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ออกอำนวยการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมกับทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ