ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมนายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนักวิชาการการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการ ทางการเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะครูในโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูในการมุ่งมั่น และสร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ต่อไป