ดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา บรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัยที่ยังตกค้าง

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา บรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัยที่ยังตกค้าง กรณีประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563