ดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
หมู่บ้านเวียงแก้ว
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดำเนินการแจกกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อบรรเทาความเสียหาย แก่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย