ตรวจเยี่ยมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงภารกิจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ตรวจเยี่ยมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงภารกิจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามโครงการรณรงต์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (เทศบาลร่วมใจพิชิตอุบัติเหตุ)