ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการนี้ นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้นำคณะทต.วชข ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ทต.วชขได้นำรถชมวิว พาคณะฯเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตอีกด้วย