ทต.วชข และ ปภ.เชียงของ ร่วมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยอำเภอเชียงของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ
รองนายกฯ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าประชุมด้วย