ประชุมกาดกองเก่าครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการกาดกองเก่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2564

โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการกาดกองเก่า เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมกาดกองเก่าครบรอบ 4 ปี

ในวันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับกาดกองเก่า และเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวชมกาดกองเก่ามากยิ่งขึ้น โดยในงานจะมีการจัดการขายและโชว์สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอเชียงของ โดยส่งเสริมการแต่งกาย การเดินแบบผ้าพื้นเมือง ซึ่งจะสัมพันธ์กับโครงการส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของอำเภอเชียงของ กิจกรรม ร้องฟรี เสียงดี มีรางวัล กิจกรรมการแสดงจากกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมการออกร้านธงฟ้าราคาประหยัด ร้านค้าคนละครึ่งจากชุมชน สินค้าพื้นเมืองท้องถิ่นอีกมากมาย ทั้งนี้ ยังขอเชิญชวนไปพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่ได้มาร่วมในงานได้แต่งกายชุดพื้นเมือง ล้านนา และชาติพันธ์ุต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ พร้อมกันนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) จะมีการตั้งจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณภูมิในร่างกายก่อนเข้าร่วมงานทุกท่าน อย่างไรก็ตาม สามารถติดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเฟส จดหมายข่าว เสียงตามสาย และจอ LED เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้ต่อไป