ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ