ประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายทรงพล เกตุโสภา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายนรสิงห์ สวยไธสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคระกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ