ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้แทนประชาคม

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณา จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563