ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาหารือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการรักษาสุขอนามัยในการจัดกิจกรรมและความปลอดภัยในการป้องกันโรคด้วย