ประชุมติดตามงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล รักษาหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด