ประชุมติดตามงานเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร ในการประชุมหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประชุมติดตามงานเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์