ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการในการเปิดเรียนในเดือนกรกฏาคม 2563 นี้