ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนกาดกองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ คณะกรรมการกาดกองเก่า จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 ขึ้น โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน และพระครูณภัทรภล พิมสาร เจ้าอาวาสวัดหาดไคร้ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการกาดกองเก่า โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการกาดกองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือการดำเนินการขับเคลื่อนกาดกองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564