ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ ได้เข้าประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย