ประชุมเพื่อติดตามงานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการทุกกอง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน