ประชุมเพื่อติดตามงาน แผนดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนการเลือกตั้งอบจ.

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมหัวหน้ากองต่างๆ โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อติดตามงาน แผนดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนการเลือกตั้งอบจ.