ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสัปดาห์

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
คณะอนุกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือ ศบค. โดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินงานในสัปดาห์ต่อไป