ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓