ประชุมโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยสำนักปลัด จัดประชุมโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป นายช่างโยธา และ ร.ต.อ.ชัยอณันต์ ดอกดู่ รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรเชียงของ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)