ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทง และการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทง และการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน และลดขั้นตอนการทำงาน ด้านการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของกับมูลนิธิสยามร่วมใจในการจัดส่งผู่ป่วยอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยการกำหนดจุดรักษาความปลอดภัยไว้จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1.บริเวณท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2 2.บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ หมู่7 3.สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ