ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ขอความเห็นชอบ โครงการที่เสนอของบประมาณประจำปี 2564