ประชุม พนักงานเทศบาลประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาลประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ในการนี้ คณะผู้บริหาร นายศุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน