ประเพณีลอยกระทง วิถีใหม่สไตล์ NEW NORMAL พ.ศ.๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดทำจุดลอยกระทงพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกทั้ง ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 และท่าน้ำ

บ้านหาดไคร้ หมู่ 7

ในการนี้ เพื่อให้การลอยกระทงในปี2563นี้ ได้สอดคล้องกับมาตรการ

ผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของกระทรวงสาธารณสุขและธำรงรักษา สืบสาน ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน ณ บริเวณแนวเขตก่อนเข้าไปลอยกระทง ที่ได้จัดไว้ให้

2. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าไปยังจุดลอยกระทง

3. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยมาร่วมงาน

4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร

5. ใช้วัสดุในการทำกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้