มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิภัทร พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบล เวียงเชียงของ นายสมพร ตอนะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อม ผู้ใหญ่บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ร่วมกันนำกระเบื้องมุงหลังคา ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีพายุลมแรง เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา