มอบถุงปันสุข กลุ่มผู้สูงอายุและพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หลังที่ว่าการอำเภอเชียงของ หมู่ 12 บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมพิธีมอบถุงปันสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดย ชุดปฏิบัติการที่กิจการพลเรือนที่ 311 กองกำลังผาเมือง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ของกองทัพบก ในโครงการ "มอบถุงปันสุข กลุ่มผู้สูงอายุและพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19"