มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) จากหอการค้าเชียงราย
ศูนย์ประสานงานเชียงของโดย นายธีระยุทธ กระฏุมพร ประธานฯ พร้อม สมาชิกฯ ทั้งนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อม รองนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย