มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายทัชชกร เกิดผล และ
นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายวิภัทร พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ นางสาวไสว ใจคำ
ราษฏรบ้านวัดหลวง เป็นจำนวนเงิน 3000.- บาทถ้วน