ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน และ นางมนตกานต์ สารทักษิณ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 4 คนดังนี้

นางเกษชรินทร์ สุยะตา ครูชำนาญการ

นางแสงทิพย์ ตานะอาจ ครูชำนาญการ

นางสาว สุภัค ช่วยเกื้อกุล ครู

นางสาวจีรนันท์ กันทวี ครู