รับการสนับสนุนจาก นายชวลิต ชื่นใจ ประชาชนบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับการสนับสนุนจาก
นายชวลิต ชื่นใจ ประชาชนบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8
เจ้าของร้านขายของชำ ต.รุ่งเรือง หน้า นรข.เชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณที่ได้สนับสนุนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้ด้วย