ร่วมกันล้างและทำความสะอาดถนนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ, นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านวัดหลวง ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว และประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ร่วมกันล้างและทำความสะอาดถนนกลาง ตั้งแต่คูเมืองบ้านเวียงแก้ว จนถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้