ร่วมฟังการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้อำนวยการทุกกอง และ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินและค้นหาเทศบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Best Practice) ที่มีความสมดุลทุกมิติในระดับประเทศ และ เพื่อรวบรวมผลงานเด่นต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ