ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณผาถ่านเพื่อวางแผนเตรียมจัดสถานลอยกระทงให้กับประชาชนชาวเชียงของ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะผู้บริหาร นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรีและ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณผาถ่านเพื่อวางแผนเตรียมจัดสถานลอยกระทงให้กับประชาชนชาวเชียงของ