ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณผาถ่านเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดสถานลอยกระทงให้กับประชาชนชาวเชียงของ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และกองช่าง ได้