ล้างและทำความสะอาดถนน สายสบสม-หาดไคร้

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ หมู่บ้่านหาดไคร้ และหมู่บ้านสบสม โดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ล้างและทำความสะอาดถนน สายสบสม-หาดไคร้ เมื่อเวลา 19.00-21.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มและอื่นๆ จากร้านค้า และบุคคลต่างๆ เช่น ร้านรุ่งศิริพานิชย์ บ้านสบสม เป็นต้น ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้