ศบค ทต.วชข จัดเจ้าหน้าที่ล้างตลาดสดบ้านหาดไคร้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค.ทต.วชข จัดเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการล้างตลาดสดชุมชน บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตาม พรบ.การสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19)