ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ

ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ เมืองขรราช ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองเชียงของ ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน ) โดยผู้ครองนครน่านได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงค์เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมา จนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้ายคือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129) และอำเภอเชียงของ ได้รับการยกฐานะเมืองอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์รังษี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ