ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
และตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.น.ส.อัญจารีย์ ตอนะรักษ์ หมู่ 2
2.นายเจริญ รัตนไตร หมู่ 3
3.นางมอย ชัยโย หมู่ 8
4.นายวงค์ จรประเทศ หมู่ 12
5.นางสงวน นิตย์สุภาพ หมู่ 12
6.นายประเสริฐ ตอนะรักษ์ หมู่ 2 (พิการมอบให้ที่บ้าน)