ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือ ศบค. โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ไดยเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตฯ ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ออกประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563